Labda gebruikersovereenkomst

1. Definities

In deze Labda gebruikersovereenkomst gelden de volgende definities:

1.1 Labda: een mobiele applicatie voor zowel Android als iOS die ten behoeve van scholieren en hun ouders een verbinding legt tussen een mobiel apparaaat en de database Magister.

1.2 Magister: de database waarin data wordt opgeslagen van scholen en scholieren, beheerd door Schoolmaster BV.

1.3 Schoolmaster BV: de beheerder van de database Magister. Zie www.schoolmaster.nl voor nadere informatie.

1.4 Delta Apps: Het bedrijf achter de Labda app, ingeschreven onder KVK nummer 64555399 te Utrecht, Nederland

1.5 Gebruiker: alle personen die gebruik maken van de Labda app, ongeacht of het de iOS versie of de Android versie betreft

1.6 Aantoonbaarheid: het wel of niet functioneren van de app kan onderbouwd worden aan de hand van zichtbare voorbeelden, ofwel fysiek op de app, ofwel aan de hand van videomateriaal danwel screenshots.

1.7 Android: Besturingssysteem van mobiele apparaten, met name gericht op diensten van Google.

1.8 iOS: Besturingssysteem van mobiele apparaten, enkel geproduceerd door Apple.

1.9 Ads: In zijn algemeenheid advertenties, voor de rest van deze gebruikersovereenkomst betreft ads advertenties zoals deze in Labda zijn geplaatst

1.10 Labda gebruikersovereenkomst: overeenkomst waarbj de gebruiker na betaling van EUR 1,99 per jaar het recht heeft om gebruik te maken van de Labda app zonder ads. Aan deze gebruikersovereenkomst kunnen geen andere rechten worden ontleend dan een ads-vrij gebruik van een normaal functionerende Labda app. Onder normaal wordt verstaan het redelijkerwijs verwachte en zonder aantoonbare gebreken functioneren van de app zoals beschreven in de Google Play Store (Android) of in de Apple Store (iOS)


2. Functionaliteit labda:

2.1 Door middel van het gebruik van labda ontvangt de gebruiker onder andere de volgende informatie op een mobiele applicatie zoals deze is opgeslagen in de database Magister:

2.2 Indien de gebruiker voor de app de licentievergoeding van EUR 1,99 per jaar heeft betaald en aan kan tonen dat de app niet gebruiker verwijtbaar slecht functioneert, dan zal Delta Apps de vergoeding van EUR 1,99 pro rato van de resterende looptijd terugbetalen, mits de gebruiker dit pro rato bedrag per mail claimt bij administratie@delta-apps.nl . Pro rato verdeling van het te restitueren bedrag vindt plaats op basis van de datum van binnenkomst van de mail met het verzoek tot restitutie, waarop een rekening nummer vermeld staat. Verschuldigde bedragen lager dan EUR 0,50 worden niet gerestitueerd.

2.3 Voorbeelden van redenen voor het niet gebruiker verwijtbaar slecht functioneren van Labda:


3. Licentie

De licentie is momenteel EUR 1,99 per jaar voor een ads-vrij gebruik van Labda. Betaald wordt voor in artikel 2.1 benoemde diensten zonder weergave van ads. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat de overeenkomst voor een ads vrij gebruik van Labda aangegaan wordt. Indien niet 30 dagen voor voor afloop licentieperiode per mail kenbaar wordt gemaakt de overeenkomst te ontbinden zal Delta apps zonder tegenbericht jaarlijks de overeenkomst verlengen en vooraf op jaarbasis incasseren. Tussentijdse opzegging is ten allen tijde mogelijk. Hiertoe dient een verzoek verzonden te worden aan administratie@delta-apps.nl. Het ads-vrije Labda gebruik wordt stopgezet binnen 10 dagen na ontvangst van de opzegging per mail en de resterende licentievergoeding wordt pro rata terugbetaald op het aangegeven rekening nummer, mits het te betalen bedrag ten minste EUR 0,50 bedraagt. Bedragen lager dan EUR 0,50 worden niet gerestitueerd.


4. Aansprakelijkheid

Delta apps kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door in de app weergegeven informatie. Aan de getoonde informatie kunnen door gebruikers van Labda geen rechten worden ontleend.


5. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de inhoud, vormgeving en auteursrechten berusten bij Delta Apps.


5. Overige bepalingen

Op deze gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in Nederland